Společně dětem

Naše škola, Smart Academia, je velkou Smartí rodinou, kde se všichni znají a během dne se potkávají. Hodně toho o sobě vědí, slaví spolu svátky, narozeniny, malé děti mají své vzory ve starších spolužácích, ale taky cítí, že se mají komu svěřit se svými radostmi, starostmi i trápeními. Zakládáme si na přátelském prostředí a příjemném klimatu.

Nejsme však škola alternativní. Propojujeme formální metody výuky s prožitkem tak, aby byly děti kvalitně připravené na požadavky dnešní společnosti. Vedle intelektuální složky se snažíme rozvíjet i složky emocionální a sociální. Rozvíjíme znalosti, dovednosti, ale i odpovědnost dětí. Snažíme se, aby naši žáci pochopili souvislosti, provázanost a propojenost předmětů. Cílem našeho vzdělávání je učit děti pro život, pro svět. Důraz klademe na empatii a soucítění. Důležitým faktorem při studiu je pochopení toho, co je míněno určitými slovy. Žák by měl být schopen demonstrovat, jak může být to, co se naučil, použitelné v životě.

Učitel je v naší škole kamarád, poradce, ale i autorita, ne však na úkor tvořivosti, samostatnosti a respektu k individualitě žáka.

Přijďte se přesvědčit.

Radka Mejtská

Smart Academia, škola pro neobyčejné děti :-)

 • VÝUKA ANGLIČTINY JIŽ OD PRVNÍ TŘÍDY 
 • VÝUKA VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ METODOU CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu 
 • NABÍDKA JAZYKOVÝCH ODPOLEDNÍCH KURZŮ ANGLIČTINY, NĚMČINY. ŠPANĚLŠTINY A FRANCOUZŠTINY
 • VÝUKA MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU V KOMBINACI SE STANDARDNÍ MATEMATIKOU
 • PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NAPŘÍČ ROČNÍKY
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST - CELOROČNÍ PROJEKT 
 • SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
 • SLOVNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ V 1. ROČNÍKU, V OSTATNÍCH ROČNÍCÍCH HODNOCENÍ ZNÁMKAMI
 • INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (TŘÍDNÍ SCHŮZKY) 
 • ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S JAZYKOVOU ŠKOLOU AKCENT
 • CAMBRIDGE TESTY
 • OVOCE, ZELENINA, MLÉKO DO ŠKOL - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - CELOROČNÍ PROJEKT
 • PŘÍJEMNÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
 • ÚZKÁ SPOLUPRÁCE MEZI RODIČI A ŠKOLOU
 • RESPEKT MEZI ŽÁKEM A UČITELEM
 • VZHLEDEM K NÍZKÉMU POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - více času na kontroly, vysvětlování, hledání více řešení, prohlubování učiva...
 • MALÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ (MAX. 15)


Kontakt


Smart Academia základní škola, s.r.o. 

IČ: 049 36 442;

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice

telefon: 220 981 171

www.smartacademia.cz

e-mail: info@smartacademia.cz

pověřenec pro OOÚ: Ing. Milena Barcalová

e-mail: milena.barcalova@email.cz

telefon: 722 947 319